INTEGRITETSPOLICY

Svea P-service AB (”Svea P-service”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla dina personuppgifter som utförs inom ramen för vår verksamhet.

INTEGRITETSPOLICY​

Gäller från och med den 25 maj 2018

Svea P-service AB (”Svea P-service”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla dina personuppgifter som utförs inom ramen för vår verksamhet.

För att sammanfatta så har vi denna policy för att:

  • Förklara hur vi samlar in, sparar och i övrigt behandlar personuppgifter;
  • Säkerställa att du förstår vilken information som vi behandlar;
  • Ansvara för att skydda dina rättigheter och din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Rättslig grund, ändamålen med behandlingen och kategorier av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för bolagets verksamhet.

Svea P-service samlar främst in personuppgifter genom att hantera kösystem, erbjuda förhyrd parkeringsplats, avtalstecknande, felanmälan samt övriga kundservice ärenden på kunds begäran. Om kunden är en fysisk person/enskild firma innefattar personuppgifterna namn, personnummer och kontaktuppgifter. Personuppgifter om juridiska personer, innefattar representanterna för bolaget. Därutöver behandlas uppgifter som hänger ihop med fordringar, de förhållanden på vilka fordringen grundas, säkerheter och betalningar.

Utöver de uppgifter som våra uppdragsgivare själva lämnar till oss, eller som vi samlar in från våra uppdragsgivare utifrån hur de använder våra tjänster kan vi också komma att samla in personuppgifter från annan tredje part, till exempel uppgifter om fysiska personers kreditvärdighet från kreditupplysningsföretag för att bedöma betalningsförmåga.

Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera våra tjänster, för att kommunicera med fysiska personer och uppdragsgivare för syften relaterade till tjänsterna.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtal med den registrerade.

Som huvudregel baserar vi inte vår behandling på den rättsliga grunden samtycke. Om vi däremot tar emot särskilda kategorier av personuppgifter såsom uppgift om sjukdom eller hälsa som gäldenären på eget initiativ skickat i sitt ärende anses det utgöra ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Har ett sådant samtycke lämnats har gäldenären rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta oss.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Svea P-service kan komma att lämna ut personuppgifter till våra uppdragsgivare och leverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla gäldenärsdata och bidra till att leverera våra tjänster.

Svea P-service kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med en myndighet som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vid ärenden där inkassoärende blir aktuellt gentemot fysiska personer så gallras dessa inom 36 månader efter att ett inkassoärende har avslutats och för övriga fordringar inom tio år, dock tidigast sex månader efter avslutat inkassoärende. Personuppgifter kan komma att sparas inom andra än ovan nämnda tidsgränser om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen. Kontrollavgifter: Avidentifieras två år efter avslutad hantering.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje land för det fall de av Svea P-service anlitade leverantörerna i sin tur anlitar underleverantörer för utförande av personuppgiftsbehandling. Våra leverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Svea P-service. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att Svea P-service begränsar eller raderar dina personuppgifter eller rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Svea P-service i ett allmänt maskinläsbart format. Du har i vissa fall även rätt att få dina personuppgifter som behandlas överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar den vi tillhandahåller (rätten till dataportabilitet). Vänligen notera att rätten till dataportabilitet enbart gäller i de fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter under rubriken ”Bolagsinformation” nedan.

Rätten att inge klagomål

Om du anser att Svea P-service behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information, besök www.datainspektionen.se.  

Ändringar av integritetspolicyn

Denna policy kan komma att justeras från tid till annan. Om Svea P-service genomför ändringar som är av väsentlig betydelse kommer du att informeras innan ändringar börjar gälla. Uppdateringar av policyn publiceras på Svea P-service webbplats.

Bolagsinformation

Svea P-service AB, org. nr 559171-4182
Adress: BOX 19092, 152 26 SÖDERTÄLJE
E-post: [email protected]
Tel: +46(0)770-22 19 20

Scroll to Top