Välkommen att parkera hos Svea P-Service AB (559171-4182)

  1. Avtalet gäller från önskat startdatum och löper vidare enligt ifylld ansökan. Uppsäges inte avtalet skriftligt minst 1 mån före påbörjad hyresperiod, förlängs avtalet med ytterligare en hyresperiod.

  2. Avgift/Hyra ska erläggas i förskott senast sista vardagen i månaden före hyresperioden. Om hyran ej erlägges i tid äger Svea P-service AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Avgift enligt gällande taxa tillkommer för pappersavisering.

    Svea P-Service AB äger rätt att ändra avgiften/hyran till ny hyresperiod. Avgifts-/hyresändringen skall aviseras senast en månad i förväg.

  3. Vid för sen inbetalning debiteras dröjsmålsränta med Riksbankens referensränta + 8 procentenheter samt ersättning för påminnelseavgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.                                      

  4. För ej returnerad/borttappad nyckel/passerkort samt byte av parkeringsplats debiteras hyrestagaren en avgift efter gällande taxa.  Nyckel/passerkort skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter hyrestidens slut annars tas även en administrationsavgift ut.           

  5. Avtalsvillkor:

    Bilplatsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på bilplatsen icke är tillåtet. Fler än ett (1) fordon får ej samtidigt uppställas på platsen, om ej annat avtalats. Upplåtelse av bilplatsen till annan får endast ske med upplåtarens tillstånd. Upplåtaren äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens bilplats. Nyttjanderättshavaren får icke utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär. Underhåll av bilplatsen och därtill hörande anordningar med undantag av ovannämnda punkt bekostas och ombesörjes av upplåtaren. Upplåtaren äger tillträde till bilplatsen för utförande av erforderliga reparations- och underhålls-arbeten. För infart till och utfart från bilplatsen skall nyttjanderättshavaren begagna för ändamålet iordningställd mark. Om icke annat angivits under särskilda bestämmelser svarar upplåtaren för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning å infartsväg till bilplatsen medan det åligger nyttjanderättshavaren att svara för dessa uppgifter i vad avser själva bilplatsen. Upplåtaren fritager sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara må på nyttjanderättshavarens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan icke uppkommit genom upplåtarens eget vållande. Upplåtaren fritager sig därjämte från ansvar för intrång från obehöriga. För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbeten å bilplatsen eller andra därmed jämförliga omständigheter skall nyttjanderättshavaren icke ha rätt till nedsättning av avgiften. I övrigt gäller bestämmelserna i hyreslagen i garage och av fastighetsägaren / upplåtaren och myndigheter utfärdade föreskrifter.

Scroll to Top